بزرگترین هدف شرکت مظفر صنعت صبا ، تامین امنیت برای همه مردم می باشد.

ما معتقدیم به ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب برای برآورده ساختن رضایت مشتریان.

از سوی دیگر ما موظفیم به خدمت به ذی نفعان خود.