حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

سیستم های اعلام سرقت

باید برق دستگاه را قطع کنیم بعد از (50) ثانیه کلید (5) تلفن کننده را نگه داریم وهمزمان برق دستگاه را وصل کنید بعد از چند ثانیه دکمه 5 تلفن کننده را رها می کنیم به این صورت تلفن کننده به حالت اولیه با رمز 1234 برگردانده می شود.

دکمه 4 برای تنظیم زون محافظتی می باشد زمانی که دکمه 1و3 را فشار می دهیم سیستم بعد از 5 ثانیه چشمک زدنled مسلح می شود .  زمانی که led سنسورها در حال چشمک زدن است می توانید زون های محافظتی را تنظیم کنید با فشردن دکمه 4 .led سنسور  Pir  خاموش می شود و led  مگنت درب شروع به چشمک زدن می کند وبه این معنی است که زون محافظتی مگنت تنظیم شده است . با فشردن دوباره دکمه 4 led  سنسور  pir  شروع به چشمک زدن می کند و led  مگنت در خاموش می شود و این نشان می دهد که زون محافظتی سنسور pir  فعال است .

برق وباطری را از دستگاه جدا می کنیم وبعد از 50 ثانیه با نگه داشتن شاسی LERN روی دستگاه برق وباطری دستگاه را وصل می کنیم در این صورت کلیه لوازم جانبی بیسیم از حافظه دستگاه حذف شده اند.

در پورت گیرنده : پورت(1و2 ): POWER . پورت( 3 ): COM -پورت (4 ):NC پورت( 5 ): NO -پورت (6و7 ): TAMPER پورت فرستنده : پورت (1و2 ): POWER - پورت (3و4 ): TAMPER

سیستم های اعلام حریق

TOP